Toelichting wedstrijdreglement coverfoto studiedagen Magazines

Wedstrijdreglement

1: Inleiding en opzet

Kortom vzw, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Hauwerstraat 8, met ondernemingsnummer 474.303.076 (hierna “Kortom”) organiseert een wedstrijd genaamd “De mooiste cover”: (hierna “de wedstrijd”). Dit wedstrijdreglement legt de modaliteiten en voorwaarden van de wedstrijd vast.

Kortom wil covers van Magazines van leden/volgers in de kijker zetten tijdens de twee studiedagen "Magazines: Kom binnen met een magazine dat je lezer raakt" (hierna "studiedagen") (op 22/11/2023 in Gent en op 4/12/2023 in Leuven). Genomineerden voor de prijs worden geselecteerd op basis van de inschrijvingen voor de studiedagen.

2: Opzet van de wedstrijd

Genomineerden worden geselecteerd op basis van de inschrijvingen voor de studiedagen. Op beide studiedagen wordt er telkens een winnaar uitgekozen. Wie ingeschreven is voor de studiedag, neemt automatisch deel aan de wedstrijd. Wie niet wil opgenomen voor de wedstrijd, dient hiervoor te mailen naar info@kortom.be. Uiterlijke uitschrijvingsdatum voor de wedstrijd is 1 week voor de studiedag waarvoor de deelnemer is ingeschreven. 

3: Deelname

Iedereen die ingeschreven is voor de studiedagen, kan worden genomineerd om verkozen te worden tot "Mooiste cover", met uitzondering van zij die zich uitschreven voor de wedstrijd via mail. Elke organisatie kan slechts een keer genomineerd worden. 

Uitgesloten van deelname

 • Werknemers van Kortom
 • Personen of bedrijven die bedrog, misleiding of misbruik hebben gepleegd bij hun deelname aan de wedstrijd.
 • Minderjarigen

4: Termijn

De winnaar wordt gekozen tijdens de studiedagen magazines:

 • Op 22 november 2023 in Gent
 • Op 4 december 2023 in Leuven

5: Wedstrijdverloop

Er wordt een preselectie gemaakt van de deelnemende organisaties op basis van enkele kenmerken:

 • Titel
 • Foto
 • Aantrekkingskracht
 • Teasers
 • Samenhang met inhoud van het magazine
 • ...

De preselectie wordt gemaakt door een jury, onder leiding van Marthe Pannecoucke, stafmedewerker van Kortom & Joost Ramaut, coördinator van Kortom. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.

Wie de preselectie behaalt, wordt genomineerd voor de wedstrijd. De genomineerden maken kans op de titel "De mooiste cover". Tijdens de studiedagen is het aan de deelnemers van de studiedag om hun stem uit te brengen voor de mooiste cover. De cover met de meeste stemmen, wint de wedstrijd. De titel wordt twee keer uitgereikt, een keer in Gent en een keer in Leuven. 

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen.

6: Prijs

De winnaar krijgt een glazen trofee "De mooiste cover" en een Bongobon voor een abonnement op een magazine of krant naar keuze. 

7: Reglementswijzigingen

Kortom behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. In de mate van het mogelijke, zullen deze aanpassingen of veranderingen deel uitmaken van voorafgaand verstrekte informatie, langs alle aangewezen kanalen.

8: Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de jury, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@kortom.be.

9: Aansprakelijkheid

De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Dit geldt ook voor technische onderbrekingen of gebreken, voor vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, of voor uitsluitingen van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of één van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

10: Privacy

De persoonlijke informatie betreffende de deelnemers van deze wedstrijd wordt elektronisch verwerkt. Deze informatie omvat: naam, voornaam, organisatie van tewerkstelling en bij de winnaars ook hun e-mailadres waarnaar de tickets verzonden kunnen worden.

De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van de privacywetgeving. Er wordt uitdrukkelijk vastgelegd dat de communicatie van deze informatie nodig is om deel te nemen aan de wedstrijd; een weigering hiervan leidt tot de opgave van de deelname aan de wedstrijd en de te winnen prijs. Kortom is de ontvanger van deze persoonlijke informatie.

De deelnemers geven de toestemming aan Kortom, indien ze winnen, hun informatie te publiceren voor een periode van 12 maanden vanaf het einde van deze wedstrijd, in het kader van reclame of promotie gekoppeld aan deze wedstrijd, zonder dat dit de winnaar het recht geeft op schadevergoeding of enig voordeel voor de toekenning van hun prijs.

De deelname aan deze wedstrijd en de directe of indirecte aanvaarding van een prijs, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het verzamelen, registreren en opslaan van hun persoonlijke gegevens, noodzakelijk voor het beheer van de wedstrijden.

De deelnemer heeft het recht op inzage en verbetering van zijn persoonsgegevens. Deze vraag tot inzage en/of verbetering dient per brief verzocht te worden en vergezeld te zijn van een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart. De brief dient gericht te zijn aan Kortom.

11: Aanvaarding reglement

Door deel te nemen aan een van de studiedagen, aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.

12: Contact

Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Joost Ramaut via info@kortom.be – 050 31 14 31 – Postbus 136, 8000 Brugge.

 

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

 • logo-og.png
 • 234_2imagine.png
 • LOGO_VP.jpeg
Bedrijfsleden