Wedstrijdreglement Kortom Communicatiewoordenboek

1: Inleiding en opzet

Kortom vzw, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Hauwerstraat 8, met ondernemingsnummer 474.303.076 (hierna “Kortom”) organiseert een wedstrijd genaamd “Verloting 5 exemplaren van het Trendboek”: (hierna “de wedstrijd”). Dit wedstrijdreglement legt de modaliteiten en voorwaarden van de wedstrijd vast.

Kortom wil haar leden/volgers aanzetten om mee te doen aan de wedstrijd tot het winnen van 5 exemplaren van het Trendboek via Padlet. Deelnemen kan door een communicatiewoord toe te voegen in de Padlet (zie verder).

2: Opzet van de wedstrijd

Om deel te nemen, dient de deelnemer via een post op de Padelt van Kortom het volgende mee te delen: “Voeg een communicatiewoord toe, dat kan een begrip, afkorting, leuze ... zijn die jij en je collega's vaak gebruiken, maar waarvan anderen raar opkijken”. Dit kadert in de doelstelling rond netwerking.

 • De ingevoerde tekst kan gepubliceerd worden als promotie, eventueel met gebruik van initialen, naam, voornaam en/of woonplaats.
 • De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn
 • De ingevoerde tekst mag geen melding of klacht inhouden
 • De ingevoerde tekst mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen bevatten
 • Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden.

3: Deelname

Enkel leden kunnen deelnemen aan de online wedstrijd. Elk profiel kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als deelname beschouwd.

Uitgesloten van deelname

 • Werknemers van Kortom
 • Personen of bedrijven die bedrog, misleiding of misbruik hebben gepleegd bij hun deelname aan de wedstrijd.
 • Minderjarigen

4: Termijn

De wedstrijd “Verloting 5 exemplaren van het Trendboek” loopt van dinsdag 14 februari 2023 tot en met maandag 27 maart 2023.

5: Wedstrijdverloop

Er zijn 5 winnaars die elk één exemplaar van het Trendboek winnen. De inbreng van de deelnemers betreft een creatief product, namelijk een communicatiewoord en betekenis achter het woord.

De winnaars worden gekozen door een jury, samengesteld uit Nina Segers (stafmedewerker communicatie Kortom), Marthe Pannecoucke (stafmedewerker Kortom), Ymke Deprez (stafmedewerker Kortom) & Joost Ramaut (coördinator Kortom). Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. Indien er te weinig of geen winnaars zijn, blijven de Trendboeken eigendom van Kortom.

De bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden op dinsdag 28 maart 2023. De winnaars worden op de hoogte gebracht via mail.

6: Prijs

De prijs die gewonnen kan worden: 5 exemplaren van Het Trendboek.

7: Reglementswijzigingen

Kortom behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. In de mate van het mogelijke, zullen deze aanpassingen of veranderingen deel uitmaken van voorafgaand verstrekte informatie, langs alle aangewezen kanalen.

8: Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de jury, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@kortom.be.

9: Aansprakelijkheid

De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Dit geldt ook voor technische onderbrekingen of gebreken, voor vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, of voor uitsluitingen van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of één van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

10: Privacy

De persoonlijke informatie betreffende de deelnemers van deze wedstrijd wordt elektronisch verwerkt. Deze informatie omvat: naam, voornaam, organisatie van tewerkstelling en bij de winnaars ook hun adres waarnaar het Sinterklaas-pakketje verzonden kan worden.

De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van de privacywetgeving. Er wordt uitdrukkelijk vastgelegd dat de communicatie van deze informatie nodig is om deel te nemen aan de wedstrijd; een weigering hiervan leidt tot de opgave van de deelname aan de wedstrijd en de te winnen prijs. Kortom is de ontvanger van deze persoonlijke informatie.

De deelnemers geven de toestemming aan Kortom, indien ze winnen, hun informatie te publiceren voor een periode van 12 maanden vanaf het einde van deze wedstrijd, in het kader van reclame of promotie gekoppeld aan deze wedstrijd, zonder dat dit de winnaar het recht geeft op schadevergoeding of enig voordeel voor de toekenning van hun prijs.

De deelname aan deze wedstrijd en de directe of indirecte aanvaarding van een prijs, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het verzamelen, registreren en opslaan van hun persoonlijke gegevens, noodzakelijk voor het beheer van de wedstrijden.

De deelnemer heeft het recht op inzage en verbetering van zijn persoonsgegevens. Deze vraag tot inzage en/of verbetering dient per brief verzocht te worden en vergezeld te zijn van een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart. De brief dient gericht te zijn aan Kortom.

11: Aanvaarding reglement

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.

12: Contact

Bij vragen of problemen i.v.m. de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Joost Ramaut via info@kortom.be – 050 31 14 31 – Postbus 136, 8000 Brugge.

 

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

 • 234_2imagine.png
 • LOGO_VP.jpeg
 • logo-og.png
Bedrijfsleden