naar top

FAQ: elke overheidswebsite moet toegankelijk zijn tegen september 2020. Wat betekent dat voor jouw website?

Sinds december 2016 is de Europese richtlijn over de toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties van kracht. Wat betekent dat voor jouw website?

Het is cruciaal dat websites en mobiele apps van overheden en gesubsidieerde vzw's voor iedereen bruikbaar, begrijpelijk en toegankelijk zijn. Sinds 2016 is toegankelijkheid is wettelijk verplicht. 

Vanaf 23 september 2020 is deze richtlijn van toepassing op alle websites van overheden, zowel bestaande als nieuwe websites.

Wettelijk kader

Sinds 22 december 2016 is de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites (of gesubsideerde vzw's) en mobiele applicaties van kracht. 

De richtlijnen voor de toegankelijkheid van webcontent, de WCAG2.1 is nu beschikbaar in het Nederlands:  https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/

Voor wie geldt deze wetgeving? De richtlijn is van toepassing op de websites en applicaties van de federale, Vlaamse en lokale overheden (er zijn enkele uitzonderingen die afhangen van het bereik of de termijn). Sommige instellingen en private organisaties vallen ook onder het toepassingsgebied als ze aan deze enkele kenmerken (zoals subsidies) voldoen die je kan nalezen op de website van Gelijke Kansen

Deze wetgeving ligt ook vast in het Vlaams Bestuursdecreet. De Vlaamse overheid kan nadere regels vastleggen voor de modaliteiten van de toegankelijkheidsverklaring. 

Deze richtlijn is bindend en bepaalt: 

 • dat de websites en mobiele apps van overheidsinstanties toegankelijk moeten zijn voor iedereen. De timings en deadlines hiervoor zijn:
  • Bestaande websites, gepubliceerd vóór  
  • Nieuwe websites, gepubliceerd vanaf  : 
  • Mobiele apps: 
 • wat die toegankelijkheid concreet inhoudt
 • dat elke website en mobiele applicatie een toegankelijkheidsverklaring moet hebben
 • hoe er gemonitord en gerapporteerd moet worden.


Lees zeker meer over het wettelijk kader op de website van de Vlaamse overheid. Want er zijn uitzonderingen voor content: https://overheid.vlaanderen.be/wettelijke-verplichtingen-webtoegankelijkheid

Wat is onevenredige last?

Naast uitzonderingen kan een overheidsinstantie (lokaal bestuur of gesubsidieerde vzw) beslissen dat het een 'onevenredige last' is om bepaalde delen van een website of mobiele applicatie toegankelijk te maken. Deze beslissing is afhankelijk van de volgende criteria:

 • de omvang, de middelen en de aard van de overheidsdienst of -organisatie
 • de geraamde kosten en baten in verhouding tot de voordelen voor personen met een beperking
 • de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie

Deze beslissing moet deel uitmaken van een toegankelijkheidsverklaring. Volgens de richtlijn webtoegankelijkheid is de overheidsdienst of -organisatie wel verplicht om zoveel mogelijk toegankelijke alternatieven te voorzien voor de ontoegankelijke delen. Een onevenredige last kan echter nooit te wijten zijn aan een gebrek aan prioriteit, tijd of kennis. 

Hoe pas je de wetgeving toe?

Hoe pas je de wetgeving toe in de praktijk, en dus je website 'waarneembaar, bruikbaar, begrijpelijk en robuust' maakt (dat zijn de 4 basisprincipes waarop de Europese richtlijnen gebaseerd zijn), dat hebben de Vlaamse overheid en de Nederlandse overheid heel goed uitgeschreven (op datum: januari 2020) 

De vier basisprincipes van de wetgeving:

 1. Waarneembaar: informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
 2. Bedienbaar: componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.
 3. Begrijpelijk: Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
 4. Robuust: content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën

We raden je sterk aan om:

De wetgeving heeft een impact op het werk van redacteurs en websitebouwers

 • Redacteurs: je vindt handige checklists en schrijfgidsen bij 'downloads'. 
 • Websitebouwers: vraag aan websitebouwers of - ontwikkelaars welke tools en methoden zij aanbieden om de website te screenen op toegankelijkheid. 

Denk aan een toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijkheidsverklaring is voortaan verplicht voor elke website. Een toegankelijkheidsverklaring legt duidelijk en gedetailleerd uit in welke mate een website voldoet aan de vooropgestelde normen. Een modelvoorbeeld van een toegankelijkheidsverklaring vind je op de website van de Vlaamse overheid: https://overheid.vlaanderen.be/toegankelijkheidsverklaring. Het Nederlandse Rijk heeft een online invulassistent gebouwd: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/

Meer lezen over toegankelijkheid

Heb je vragen, opmerken, ideeën over deze pagina? Contacteer Kortom via info@kortom.be of 050 31 14 31.