naar top

FAQ: welke informatie moet verplicht op de gemeentelijke website staan?

Het decreet lokaal bestuur 2019 maakt van de gemeentelijke website de vindplaats van tal van documenten van de gemeente, het OCMW, de verzelfstandigden entiteiten, enzovoort. Welke informatie moet daarom verplicht op de website staan? En hoe doe je dat?

Het lokaal bestuur als dienstverlener van de informatiemaatschappij: richtlijnen van de FOD Economie

Anno 2018 heeft elke gemeente een webpagina. Heel wat gemeenten onderhouden ook een Facebook- of LinkedIn-pagina. Als gemeente bied je bijgevolg diensten (en soms ook goederen) aan via internet. Het Wetboek Economisch Recht (WER) beschouwt elk gemeentebestuur daardoor als een 'dienstverlener van de informatiemaatschappij'.

Volgens artikel XII.6, §1 van het WER moet elke dienstverlener (ondernemingen, verenigingen, maar dus ook gemeentebesturen) ervoor zorgen dat de afnemers van de dienst (burgers, ondernemingen,  ...) gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegang krijgen tot minstens volgende informatie:

  • Naam en adres van het gemeentebestuur

  • De contactgegevens, inclusief een e-mailadres of online contactformulier waardoor een snelle, rechtstreekse en effectieve communicatie mogelijk is. Deze contactgegevens moeten vanop elke webpagina makkelijk toegankelijk zijn.

  • Het ondernemingsnummer (en ook het BTW nummer, zijnde 'BTW BE' gevolgd door het ondernemingsnummer) van het gemeentebestuur.

De overige verplichte vermeldingen die van toepassing zijn op ondernemingen, gelden niet voor gemeentebesturen (zoals toezichthoudende autoriteit, eventuele gedragscodes, ...)

Uit controles van de FOD Economie bleek eerder al dat meer dan de helft van de ondernemingswebsites niet voldoet aan deze minimumvereisten. Controleer dus best de gemeentelijke website en andere webpagina's van de gemeente op deze minimale vermeldingen.

Let op: verkoopt de gemeente ook producten online? In dat geval moet de website bijkomende wettelijk verplichte informatie bevatten zoals de totale prijs,  de belangrijkste kenmerken en voorwaarden,  de wijze van betaling en levering,  ... De FOD Economie bundelde ook de informatie over de verplichtingen bij verkoop via internet.

Meer info vind je op de website van de FOD Economie of via het Contact Center van de FOD Economie.

Het decreet lokaal bestuur verplicht website om data te publiceren

Het decreet lokaal bestuur maakt van de gemeentelijke webstek vanaf 2019 de vindplaats van tal van documenten van de gemeente, het OCMW, de verzelfstandigden entiteiten, enzovoort. 

Het Decreet over het lokaal bestuur vervangt de huidige inzendingsplicht vanaf 1 januari 2019 door een publicatieplicht of bekendmakingsplicht op de webtoepassing van de gemeente. Vanaf 2019 wordt de gemeentelijke webstek de plek waar mandatarissen en burgers terecht kunnen om gemeentelijke reglementen te raadplegen, de notulen van de OCMW-raad in te kijken of de na te gaan hoe de statuten van het autonome gemeentebedrijf eruit zien. De webstek zal ook informatie moeten bevatten over de samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente of het OCMW deel uitmaken.

Het decreet lokaal bestuur bevatte al een opsomming van documenten die verplicht op de webstek zullen moeten komen. Een besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 voegt daar nog enkele stukken aan toe, en bepaalt verder o.m. hoe lang een en ander raadpleegbaar moet blijven. Voor reglementen is dat bv., niet onlogisch, gedurende de volledige geldigheidsduur.

In december 2018 stuurde de Vlaamse overheid een omzendbrief (KB/ABB 2018/4 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de bekendmakingsplicht) uitgestuurd. Deze brief vind je ook onderaan bij 'Downloads'. Deze omzendbrief geeft duiding bij twee aspecten van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) en het Provinciedecreet van 9 december 2005, zoals gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2018 (PD). Ten eerste gaat de omzendbrief in op de publicatie- of bekendmakingsplicht die met voormelde decreten uitgebreid wordt. Die publicatieplicht is mee van belang voor de uitoefening van het hervormde bestuurlijk toezicht, waarover het tweede luik van de omzendbrief toelichting geeft.  

Veelgestelde vraag:

Wat moet er allemaal op de website komen? De artikelen 285-286 en 466-467 van het DLB bepalen samen met art. 1 van het BVR Bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur welke documenten onder de publicatieplicht vallen.

De VVSG heeft alles samengebracht in één overzicht. Je vindt het overzicht onderaan deze pagina bij 'Downloads'. Op de webpagina decreet lokaal bestuur van VVSG staat trouwens nog tal van ander ondersteunend materiaal voor het decreet lokaal bestuur.

In de omzendbrief (KB/ABB 2018/4 over de hervorming van het bestuurlijk toezicht en de uitbreiding van de bekendmakingsplicht) staat vanaf pagina 38 een goed overzicht van de te publiceren stukken, de te melden stukken en de duurtijd. Je vindt de brief bij 'Downloads' of klik hier om de omzendbrief online te raadplegen.

Hoe moet je deze informatie ontsluiten?

Om de vindbaarheid van deze documenten en het hergebruik van de erin vervatte informatie te verhogen zal de techniek van gelinkte data gebruikt worden.

Deze nieuwe verplichte data publiceren op de website vraagt extra werk. Er zijn 2 mogelijkheden om dat vlot te laten gebeuren;

Er hebt 2 mogelijkheden:

  1. Je gebruikt een (bestaand) softwarepakket van een leverancier: Veel lokale besturen gebruiken al gespecialiseerde notuleringssoftware om het besluitvormingsproces te ondersteunen. De leveranciers van die notuleringspakketten zijn op de hoogte van de standaard voor Besluit en Mandaat die het Agentschap Binnenlands Bestuur vooropstelt. Contacteer jouw leverancier hierover. 

  2. Je gebruikt het Open data-platform dat Vlaanderen ontwikkeld heeft. Gelinkt Notuleren is een webtoepassing waarmee lokale besturen de agenda, de notulen en de besluiten eenvoudig kunnen opmaken en (openbaar) publiceren. Technisch zijn die meteen conform de opgelegde standaard en dus gelinkt.
    handleiding: https://gelinkt-notuleren.vlaanderen.be/handleiding/ 

Alle details vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lokale-besluiten-als-gelinkte-open-data 

Opgelet: onthoud dat jouw overheidswebsite moet voldoen aan de voorwaarden van een toegankelijke website (conform de Europese wetgeving). Meer hierover lees je in deze FAQ

Goede voorbeelden
Auteur: VVSG, Agentschap Binnenlands bestuur Publicatie datum: 2018