naar top

Publicatie reglementen en verordeningen op website

Op 1 januari 2014 wijzigt het artikel 186 van het gemeentedecreet: reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden niet meer bekendgemaakt via aanplakbrief, maar door publicatie op de gemeentelijke website, met vermelding van datum waarop ze werden aangenomen en de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.

Er zijn enerzijds de bekendmakingen en anderzijds de reglementen/verordeningen zelf. In de bekendmakingen die wij momenteel 'aanplakken' (uithangen eigenlijk) staat dat het reglement of de verordening in te kijken is in het administratief centrum tijdens de openingsuren. Een website heeft uiteraard geen openingsuren.

Idealiter worden de bekendmakingen en de reglementen/verordeningen samen gepubliceerd op de website: op die manier kan de bezoeker direct zien waar het over gaan. Praktisch gezien is er wel een probleem: we publiceren de ondertekende uittreksels, waarin de stemming staat (GR) of welk collegelid afwezig was bij een bepaald punt (CBS). Dat zorgt er voor dat de uittreksels altijd pas enkele dagen na de zitting beschikbaar zijn.

Hoe pakken jullie dit concreet aan? In de bekendmaking vermelden dat het reglement of de verordening zelf pas binnen X dagen digitaal beschikbaar is? En voorzien jullie voor deze bekendmakingen een aparte rubriek? Ik hoor het graag.

Vriendelijke groet
Joris Peeters
Communicatie Rotselaar

Reacties

Reageer
 • foto Tom De Smet
  Wij zijn al enkele maanden overgestapt naar bekendmakingen van reglementen en verordeningen via onze website. We hebben daarvoor een aparte rubriek gemaakt (http://www.waregem.be/bekendmakingen) met daarin een opsplitsing tussen bekendmakingen en verordeningen. Per item wordt een apart nieuwsbericht aangemaakt, weliswaar met dezelfde inhoudelijke opbouw en een uniforme titel.

  Meteen wordt in het bericht ook een link gelegd naar de verordening of het reglement zelf. De enige uitzondering op deze regel zijn de politieverordeningen (geen link naar de verordening zelf omdat hetgeen wat beslist is, ook zichtbaar is op de weg als signalisatie).

  Gelijktijdig publiceren van bericht + verordening/reglement houdt ook in dat we dit maar een tweetal dagen na de beslissing kunnen doen.
  Na de wettelijke termijn verdwijnt het bericht automatisch van de website (offline-datum)
 • foto Ashley Mertens
  Cfr. Gemeentedecreet:
  Afdeling II Bekendmaking en inwerkingtreding
  Art. 186.

  De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door de burgemeester bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.

  Art. 187.

  De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 186, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

  De bekendmaking en de datum van bekendmaking van deze reglementen en verordeningen moeten blijken uit de aantekening in een speciaal register, dat bijgehouden wordt op de wijze, bepaald door de Vlaamse Regering.

  Aldus: bekendmakingen via de website en blijven inschrijven in het register. Beiden moeten dezelfde datum hebben. 
  Via aanplakking gebeurt niet meer (is ook niet meer opgenomen in het gemeentedecreet).

  Groeten

  Ashley

Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.