naar top

Openbaarheid van bestuur: kopies van openbaar onderzoek

Wij raken er hier even niet uit: voor een lopend openbaar onderzoek naar een windmolenpark ligt het dossier ter inzage in het stadhuis.
Gezien de technische informatie zouden we hier echter geen copies van mogen meegeven aan wie het vraagt. Dit omdat er technische info in dat dossier staat.

Dat zou dan kunnen gaan over een uitzonderingsgrond uit het decreet van openbaarheid van bestuur / sectie milieu: voor vrijwaring van commerciële en industriële informatie.

Echter: volgens ons gaat die passage over het al dan niet vrijgeven van een dergelijk document en niet over copies. En gezien een dergelijk dossier wettelijk verplicht al ter inzage moet liggen tijdens het openbaar onderzoek, kan de uitzonderingsgrond niet opgaan. Noch voor inzage, noch voor copies.

Weet iemand raad?

Reacties

Reageer
 • foto Luc Van Der Plas

  Dag Tom

  Het vertrouwelijk karakter van commerciële en industriële informatie  vormt zowel voor niet-milieu-informatie als voor milieu-informatie een relatieve uitzonderingsgrond. Bij relatieve uitzonderingsgronden moet je eerst een afweging maken tussen het belang van de openbaarheid enerzijds en het belang dat verbonden is aan de weigeringsgronden anderzijds. De secretaris moet dus de vrijgave van de informatie weigeren als hij oordeelt dat het te beschermen belang groter is dan het belang van de openbaarheid. Het belang van de openbaarheid lijkt me in dit geval: de burger de mogelijkheid bieden om de hinder die de bouw van het windmolenpark zou kunnen veroorzaken zo goed mogelijk te kunnen inschatten.

  Het loutere feit dat er technische info in een dossier staat, volstaat niet om te besluiten dat het gaat om informatie die om commerciële en industriële redenen moet gevrijwaard blijven.  Als het toch informatie zou bij zijn die daaronder valt, moet de weigering van inzage alleszins beperkt blijven tot die (delen van) documenten die om commerciële of industriële redenen vertrouwelijk moeten blijven (art. 9 van het decreet). Het is dus alleen nodig om die informatie uit het dossier te halen.

  Ik begrijp niet waarom je het verschil maakt tussen inzage en afschrift.  In de regel bestaat er recht op een afschrift wanneer er recht is op inzage, tenzij een werk auteursrechtelijk beschermd zou zijn (zoals het plan van een architect).  Ik begrijp uit je vraag dat dat hier niet het geval is.

  Beste groet
  Luc

 • foto Marc van Daele
  Volgens mij (Luc spreek me tegen als ik me vergis) staat het inzagerecht tijdens het openbaar onderzoek los van het recht op openbaarheid volgens het openbaarheidsdecreet. Het openbaar onderzoek geeft recht op inzage van het aanvraagdossier van een vergunning. Of informatie technisch is of niet, heeft geen invloed op het inzagerecht. Het decreet op de ruimtelijke ordening voorziet tijdens het openbaar onderzoek geen recht op afschrift. Of er tijdens een openbaar onderzoek een relatieve uitzonderingsgrond bestaat voor informatie die om commerciële of industriële redenen vertrouwelijk is, is mij onbekend, maar ik denk het niet.
  Technische informatie is in dit geval juist belangrijk omdat men anders niet kan inschatten welke eventuele milieuhinder kan zijn en hoe groot die kan worden.
  Buiten de periode van openbaar onderzoek valt de vergunningsaanvraag onder de bepalingen van het openbaarheidsdecreet en dan gelden de gebruikelijke relatieve en absolute uitzonderingsgronden. Let hier wel op dat je de bepalingen voor milieu-informatie moet hanteren. Er is zoals Luc zegt, geen verschil tussen het recht op inzage of het recht op afschrift, tenzij het om auteursrechtelijk beschermd materiaal gaat.
  Kortom (!), zonder het dossier te zien, denk ik dat er tijdens de periode van openbaar onderzoek weinig problemen zijn voor inzage in het aanvraagdossier. Nadien zie ik mogelijk een uitzondering op het recht op afschrift voor die delen van het dossier die auteursrechtelijk beschermd zijn. 
  Ten slotte geldt doorheen de hele vraag dat je bij de toepassing van uitzonderingen wellicht een gedeeltelijke openbaarheid moet toestaan. Daarbij geef je niet de informatie die onder de uitzondering valt, maar wel alle andere. Dat kan zo ver gaan als het onleesbaar maken van namen van personen in documenten.
  Veel succes
  Marc
 • foto Tom De Smet
  Dank voor de snelle respons. Ik denk dat de zinsnede over het decreet op ruimtelijke ordening veel verklaart.
  Er is geen vraag over of er inzagerecht is (wettelijk toch verplicht), maar er was onduidelijkheid waarom er dan geen afschrift zou mogen worden gegeven.

 • foto Marc van Daele
  Tom
  Het is natuurlijk wel zo dat het decreet openbaarheid blijft gelden tijdens de periode van openbaar onderzoek. Dus als iemand een afschrift vraagt van het aanvraagdossier, moet je dit aftoetsen aan het openbaarheidsdecreet. Het loutere feit dat er een openbaar onderzoek loopt is geen uitzonderingsgrond voor openbaarheid volgens het openbaarheidsdecreet. Zeker in het geval van milieu-informatie moet je erg sterke redenen hebben om de openbaarheid (in afschrift) niet toe te staan.
 • foto Luc Van Der Plas
  Tom

  Er is ook een uitspraak van de Beroepsinstantie openbaarheid van 23 november 2006 (een aanvrager tegen gemeente Lint) die de antwoorden van Marc en van mij bevestigt. Ik voeg ze hier toe.

  groet
  Luc
  Bijlagen
  Meld je aan om bijlagen te downloaden.
Meld je aan als lid om een reactie te plaatsen of bijlagen te downloaden.